BASKIN 16/03/2019: CTO SANSEBASKIN - SPARTAK LEOPUMA: 98 - 100

Gara del 16/09/2019

CTO SANSEBASKIN - SPARTAK LEOPUMA: 98 - 100

(25 - 24 / 40 - 50 / 66 - 79 / 98 -100)

 IMG 20190316 WA0005 1